Language
สัมมนานักงาน บ. มิราเคิลฯ ประจำปี 2557
ท่านผู้บริหาร และพนักงาน MIT ร่วมสัมนาที่ โยโกะ ริเวอร์แคว์ รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557